เกียวกับเรา


ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

คุณสมบัติ :

 1. อายุ : 28 – 40 ปี

 2. คุณสมบัติด้านการศึกษา : การบัญชี,การจัดการการเงิน คณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสบการณ์การทำงาน : ด้านการเงิน 5 ปี ขึ้นไป, ด้านการบริหารจัดการการเงินเทียบเท่าหรือมากกว่า 3 ปี

 4. ประสบการณ์การทำงานจัดการ : ด้านการบริหารจัดการ 4 ปี ขึ้นไป, ทํางานมากกว่า 3 ปีในตําแหน่งเดียวกัน

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 1. รับผิดชอบงานบริหารภายในของหน่วยงาน

 2. รับผิดชอบการทํางานของกลุ่มการเงิน,กลุ่มทุน,และกลุ่มการชําระบัญชี

 3. ส่งงบของบริษัทในประเทศไทย

 4. รายงานการวิเคราะห์การดําเนินงานแบบรวมสําหรับศูนย์ภูมิภาค

 5. รับผิดชอบการเทียบท่ากับหน่วยงานจัดเก็บภาษี

 6. รายงานรายงานทางบัญชี ภาษี บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้ตรงเวลา

 7. รับผิดชอบงบรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี


สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย
เงินเดือน : รวม 100k+

Qr code

Description automatically generated

欢迎咨询 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
联系人 ติดต่อ :虎经理
邮箱 E-Mail :359636684@qq.com
微信 WeChat :(二维码)

 


Supervisor หัวหน้าฝ่ายการเงิน

คุณสมบัติ :

 1. อายุ: 28 – 40 ปี

 2. คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ : การบัญชี,การจัดการการเงิน คณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสบการณ์การทำงาน: ด้านการเงินมากกว่า 3 ด้านการบริการจัดการการเงินเทียบเท่าหรือมากกว่า 1 ปี

 4. ประสบการณ์การทำงานจัดการ : ด้านการบริหารจัดการ 3 ปี ขึ้นไป, ทํางานมากกว่า 1 ปีในตําแหน่งเดียวกัน


หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 1. รับผิดชอบงานบริหารภายในของหน่วยงาน

 2. รับผิดชอบการทํางานของทีมการเงินและกลุ่มทุน

 3. บริษัทในภูมิภาครายใหญ่ของไทยรายงานงบการวิเคราะห์ธุรกิจ

 4. ส่งรายงานทางบัญชีและใบแจ้งยอดรายเดือนตรงเวลา

 5. รับผิดชอบการเทียบท่ากับหน่วยงานจัดเก็บภาษี


สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย
เงินเดือน : รวม 45k+

Qr code

Description automatically generated
欢迎咨询 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
联系人 ติดต่อ :虎经理
邮箱 E-Mail :359636684@qq.com
微信 WeChat :(二维码)

 

 

ผู้จัดการฝ่ายแฟรนไชส์

คุณสมบัติ :

 1. อายุ: 25 – 40 ปี

 2. คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ : คุ้นเคยกับความรู้ของอุตสาหกรรมการจัดส่งด่วน

 3. ประสบการณ์การทำงาน: ด้านการจัดการร้านแฟรนไชส์ 2-3 ปี หรืองานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ปี

 4. ประสบการณ์การทำงานจัดการ  : ทํางานมากกว่า 1 ปีในตําแหน่งเดียวกัน

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 1. จัดการเครือข่ายการจัดส่ง ประสานงานต่างๆ

 2. การจัดการแฟรนไชส์, การพัฒนาตลาด

 3. ดูแลเรื่องการร้องเรียนทั่วประเทศ

 4. การจัดการพนักงานแผนก


สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย

เงินเดือน : รวม 80k – 125+

Qr code

Description automatically generated

欢迎咨询 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
联系人 ติดต่อ :虎经理
邮箱 E-Mail :359636684@qq.com
微信 WeChat :(二维码)


 Supervisor หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติ :

 1. อายุ: 25 – 40 ปี

 2. คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ : ทรัพยากรบุคคล, วิชาเอกการจัดการ

 3. ประสบการณ์การทํางาน: มากกว่า 3 ปี

 4. ประสบการณ์การทำงานจัดการ : มากกว่า 1 ปี


หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

  1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนและไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

  2. คุ้นเคยกับประเพณีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก

  3. การจัดการพนักงานภาควิชา

  4. การทํางานหนักและความซื่อสัตย์สุจริต

สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย
เงินเดือน : รวม 40k+

Qr code

Description automatically generated

欢迎咨询 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
联系人 ติดต่อ :虎经理
邮箱 E-Mail :359636684@qq.com
微信 WeChat :(二维码)

 

เจ้าหน้าที่แฟรนไชส์ ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติ :

 1. อายุ: 25 – 40 ปี

 2. คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ : คุ้นเคยและมีความรู้ในเรื่องของอุตสาหกรรมการจัดส่ง Logistic

 3. ประสบการณ์การทํางาน: มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งเดียวกัน 2 ปีขึ้นไป

 4. ประสบการณ์การทำงานจัดการ : มากกว่า 1 ปี


หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนและไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

 2. คุ้นเคยกับประเพณีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก

 3. การจัดการพนักงานภาควิชา

 4. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเครือข่าย

สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย
เงินเดือน : รวม 25+

Qr code

Description automatically generated

欢迎咨询 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
联系人 ติดต่อ :虎经理
邮箱 E-Mail :359636684@qq.com
微信 WeChat :(二维码)

 

หัวหน้าทีมสรรหาบุคลากร (1 อัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. อายุ: 25 – 40 ปี

 2. คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ : ทรัพยากรมนุษย์, อื่นๆ

 3. ประสบการณ์การทํางาน : มีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรขนาดใหญ่

 4. ประสบการณ์การทำงานจัดการ : มากกว่า 1 ปี

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนและไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

 2. คุ้นเคยกับประเพณีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก

 3. มีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีและมีความรับผิดชอบในทีมสูง

 4. มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานและทักษะการประมวลผลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย

เงินเดือน : รวม 25+

Qr code

Description automatically generated

欢迎咨询 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
联系人 ติดต่อ :虎经理
邮箱 E-Mail :359636684@qq.com
微信 WeChat :(二维码)


การวางแผนการออกแบบกราฟิก (1 อัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. สัญชาติไทย

 2. จบการศึกษาในระดับวิทยาลัยสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก และคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การออกแบบกราฟิกต่างๆเช่น AI และ PSD และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ

 3. มีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีและมีความรับผิดชอบในทีมสูง

 4. มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานและทักษะการประมวลผลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล


หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 1. สามารถทําการออกแบบกราฟิกโฆษณาการผลิตและการประมวลผลกราฟิกอื่น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว การออกแบบการผลิตและนวัตกรรมของสื่อส่งเสริมการขายขององค์กร

 2. ช่วยเหลือบุคลากรของแผนกอื่น ๆ ให้ประสบความสําเร็จในการทํางานเกี่ยวกับการออกแบบและสุนทรียศาสตร์

 3. ช่วยในการประชาสัมพันธ์รายวันการวางแผนการออกแบบและการผลิตนิทรรศการของ บริษัท และรูปแบบการประชุม

 4. ช่วยในการวางแผนกิจกรรมและการเตรียมกิจกรรมโดยรวม

สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย

เงินเดือน : รวม 25+

Qr code

Description automatically generated

欢迎咨询 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
联系人 ติดต่อ :虎经理
邮箱 E-Mail :359636684@qq.com
微信 WeChat :(二维码)


ธุรการสํานักงาน (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. สัญชาติจีนหรือไทย

 2. ปริญญาตรี

 3. มีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีและมีความรับผิดชอบในทีมสูง

 4. มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานและทักษะการประมวลผลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 1. สามารถทําข้อมูล EXCEL, ไฟล์ PPT และ Word ได้อย่างคล่องแคล่ว

 2. รับผิดชอบในเรื่องเอกสาร,การพิมพ์,การจัดแจง,การลงทะเบียนและการถ่ายเอกสาร

 3. รับผิดชอบในการสรุปการรายงานการเข้าร่วมรายวันและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 4. ประสานงานในแผนกอื่น

สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย
เงินเดือน : รวม 20+

Qr code

Description automatically generated
欢迎咨询 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
联系人 ติดต่อ :虎经理
邮箱 E-Mail :359636684@qq.com
微信 WeChat :(二维码)